AlcoFreezeBase

Wzór chemiczny:
Numer CAS:
Numer WE/EINECS:

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

AlcoFreezeBase

Nazwa chemiczna związku:

Synonimy:

Właściwości chemiczne i fizyczne: Przezroczysta, jasna , klarowna ciecz, bezwonna,będąca mieszanina etanolu, glikolu monoetylenowego, ketonu metylo-etylenowego. Gestość w 20 st C-814 kg/m3. Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania

Zastosowanie surowca: Dystrybucja przemysłowa, zastosowanie w odmrażaniu i płynach do spryskiwaczy

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Ciecz i pary sa wysoce łatwopalne i działające drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie wątpliwości bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki Produktu. Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale mimo to w przypadku stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza.
W przypadku kontaktu z oczami, obficie płukać oczy wodą w temp. pokojowej przez 15 min.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.