Trietyloamina

TEA

Wzór chemiczny: C₆ H₁₅ N
Gęstość: 0,727 g/cm³
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE/EINECS:
204-469-4
Numer indeksowy:
612-004-00-5

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Trietyloamina (TEA)

Nazwa handlowa produktu: Trietyloamina (TEA)

Nazwa chemiczna związku: trietyloamina

Synonimy: N,N-dietyloetanoamina; trój etyloamina; (Diethylamino)ethane; Ethanamine,N,N-diethyl-; N,N,N-Triethylamine; N,N-Diethylethanamin; n,n-diethyl-ethanamin.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Jest to organiczny związek chemiczny z grupy amin alifatycznych. Jest aminą trzeciorzędową. Jak większość amin ma nieprzyjemny dla człowieka „rybi” zapach. Jest bezbarwną, wysoko lotną, bardzo łatwopalną cieczą nierozpuszczalną w wodzie, lecz dobrze rozpuszczalną w większości rozpuszczalników organicznych. Granice wybuchowości: 1,2 – 9,3% obj. Jest zasadą silniejszą od amoniaku i o podobnej zasadowości jak etyloamina i dietyloamina. Stosowana jako zasada w syntezie organicznej, np. podczas otrzymywania estrów i amidów z chlorków kwasowych i alkoholi, neutralizując wydzielający się chlorowodór.

Zastosowanie surowca: Trietylamina jest stosowana głównie jako katalizator w procesach polimeryzacji (w procesie produkcji pianek poliuretanowych oraz żywic epoksydowych i jonowymiennych) oraz środek emulgujący, np. dla barwników, środków ochrony roślin (np. pestycydów), leków, pasz dla zwierząt, materiałów wybuchowych i środków powierzchniowo-czynnych; w przemyśle papierniczym oraz do uzdatniania wody i innych substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Pary TEA o dużych stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych (nos i gardło) oraz płuca, powodując kaszel, zadławienia i trudności w oddychaniu. W postaci roztworów związek działa silnie drażniąco na oczy (kontakt z oczami powoduje poważne oparzenia) i umiarkowanie drażniąco na skórę. Zmoczona surowcem odzież powoduje oparzenia skóry.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.